Ciąża

  Pierwsze 9 dni, 9 tygoni, 9 miesięcy.

  Poród

  Każdej przyszłej mamie, życzę szerokich dróg rodnych.

  Połóg

  Gdzie się wszyscy podziali ... a miało być tak pięknie.

Witam serdecznie na stronie medULA

medULAo mnie

Urszula Wawrzyniak

Kilka słów o mnie

Nazywam się Urszula Wawrzyniak i jestem absolwentką Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Obecnie pracuję w Izbie przyjęć Ginekologiczno-Położniczego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, będącego wielospecjalistycznym szpitalem III stopnia referencyjności. Jest to największa tego typu placówka w Wielkopolsce i jedna z największych w Polsce.
Przez wiele lat łączyłam pracę zawodową z nauką. W 2013 roku obroniłam tytuł magistra położnictwa z wynikiem bardzo dobrym. W 2015 roku ukończyłam specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego. Bardzo cenię sobie to, czego się tam nauczyłam zarówno w miejscu mojej pracy jak i nauki.


Informacje znajdujące się na stronie, co do zasady oparte są o fachowe publikacje i literaturę medyczną, jednakże wszelkie treści opublikowane na mojej stronie mają wyłącznie wartość informacyjną i w żadnym przypadku nie mogą zastąpić profesjonalnej porady medycznej.

Publikacje

ArtykułyPublikacje

9 dni, 9 tygodni, 9 miesięcy.
Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

9 dni, 9 tygodni, 9 miesięcy

Przy­szli ro­dzi­ce ocze­ku­jąc z utę­sknie­niem po­to­mstwa na ha­sło „rodzimy” rea­gu­ją tak sa­mo: cie­szą się, po­nie­waż na­dsze­dł w ich ży­ciu na­jwa­żnie­jszy mo­me­nt – dzień na­ro­dzin dzie­cka. Dzie­wią­tka to nic inne­go jak cią­ża i zwią­za­ne z nią ko­le­jno na­stę­pu­ją­ce po so­bie eta­py.
Wię­kszo­ść ko­biet spó­źnia­ją­cy się pe­riod le­kce­wa­ży tłu­ma­cząc to zmia­ną kli­ma­tu, prze­pra­co­wa­niem czy stre­sem w osta­tnim okre­sie albo ... na ogół po 9 dniach za­sta­na­wia­my się czy to nie cią­ża, i wy­ko­nu­je­my pró­bę cią­żo­wą. Za­tem wia­do­mo­ść o cią­ży jest nie­wą­tpli­wie nie­co­dzie­nna.

Na­stę­pnym eta­pem je­st dzie­wią­ty ty­dzień ci­ąży, ja­kże wa­żny dla przy­szłej ma­tki, po­dczas ba­da­nia ultra­so­no­gra­fi­czne­go wi­dać już bi­ją­ce se­rdu­szko, dla ka­żdej ko­bie­ty świa­do­mo­ść, że we­wną­trz jej orga­ni­zmu ro­zwi­ja się inna isto­ta na­da­je je­szcze wię­kszej po­dmio­to­wo­ści.
Trze­cim ele­me­ntem za­wa­rtym w ty­tu­le jest dzie­wią­ty mie­siąc cią­ży, Ucho­dzi on za na­jba­rdzi­ej dy­na­mi­czny, po­nie­waż ko­ńczy się po­ro­dem, to wła­śnie po­ród jet głó­wną tre­ścią po­niższe­go opra­co­wa­nia i zwią­za­ne z nim odczu­cia nie ty­lko ma­tek, le­cz obo­jga ro­dzi­ców.
Ży­je­my w do­bie XXI-go wi­eku, na­sz kraj na­le­ży do kra­jów ro­zwi­ja­ją­cy­ch się go­spo­da­rczo, Polska po wstą­pie­niu do Unii Eu­ro­pe­jskiej po­dnio­sła swo­je sta­nda­rdy w wie­lu dzie­dzi­nach, ró­wnież w me­dy­cy­nie. W spo­sób zna­czą­cy me­ta­morfo­zie po­dda­no wy­po­sa­że­nie szpi­ta­li za­ró­wno w apa­ra­tu­rę me­dy­czną jak i wy­stój sa­me­go wnę­trza szpi­ta­lne­go. Bezpo­wro­tnie zani­knął cha­ra­kte­ry­sty­czny za­pa­ch li­zo­lu we wszy­stki­ch pla­có­wka­ch słu­żby zdro­wia.

czytaj całość

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam power nonummy nibh tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming Lorem ipsum dolor sit amet. Consectetuer elit sed diam power nonummy

Obliczanie terminu porodu

Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016a

Obliczanie terminu porodu

Poród po­prze­dza cią­ża, któ­ra pra­wi­dło­wo po­winna za­koń­czyć się po­mię­dzy jej 37 a 42 ty­go­dniem. W tym okre­sie w cie­le ko­bie­ty cię­żar­nej za­cho­dzi sze­reg li­cznych i nas­tę­pu­ją­cych po sobie zmian wew­nątrz­ustro­jo­wych, któ­re ma­ją za za­da­nie przy­go­to­wa­nie jej orga­ni­zmu do mo­men­tu ukoń­cze­nia cią­ży – czyli sa­me­go aktu po­ro­du.
Pod­czas dzie­wię­ciu mie­się­cy wy­żej wsp­omnia­ne pro­ce­sy czu­wa­ją nad uzy­ska­niem odpo­wie­dnie­go sto­pnia doj­rza­ło­ści ...

czytaj całość
Poród w domu

Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Poród w domu

Współ­cze­śni ro­dzi­ce co­raz czę­ściej po­ród tra­ktu­ją ja­ko wa­żne wy­da­rze­nie, świa­dczy o tym ich peł­na świa­do­mość tego, że by­cie ro­dzi­ną za­czy­na się du­żo wcze­śniej niż w mo­men­cie przyj­ścia dzie­cka na świat - są do nie­go przy­go­to­wa­ni nie tylko me­ry­to­ry­cznie, ale ta­kże du­cho­wo, bar­dzo do­brze wie­dzą cze­go chcą, a cze­go nie są w sta­nie za­akce­pto­wać. „Domowi” ro­dzi­ce to lu­dzie doj­rza­li, de­cy­du­jący się na pój­ście inną dro­gą niż wię­kszo­ść - nie za­wsze ła­twiej­szą, w ten spo­sób ...

czytaj całość

Sonda

Pierwsze dziecko urodziłam w wieku:
Cukrzyca ciężarnych

Cukrzyca ciężarnych

Cukrzyca ciężarnych (ang. Gestational Diabetes Mellitus, GDM), każdy stan hiperglikemiczny (nieprawidłowa glikemia na czczo, nietolerancja glukozy lub cukrzyca) pojawiające się u zdrowych dotąd kobiet w ciąży. Stanowi ono zagrożenie dla płodu, a ponadto u 30-45% kobiet, u których stwierdzano cukrzycę ciężarnych, w ciągu ...

czytaj całość

Cesarskie cięcie

Cesarskie cięcie

Jak mało która procedura medyczna, cięcie cesarskie uległo niezwykłym przeobrażeniom zarówno w zakresie wskazań, techniki jak też efektów wynikających z jego wykonania. Od zabiegu wykonywanego tylko na zmarłych dla ratowania płodu do operacji wybieranej przez kobiety jako alternatywę dla porodu ...

czytaj całość

Spóźniony przylot bociana

Spóźniony przylot bociana

Niepłodność stanowi jeden z głównych problemów współczesnego społeczeństwa, około 25 % płodnych kobiet zachodzi w ciążę w wybranym cyklu, jednak część długotrwale nie może doczekać się potomstwa. Niepłodność wg. WHO, to niezdolność do zajścia w ciążę, lub spłodzenia dziecka w ciągu 12 miesięcy regularnego współżycia ...

czytaj całość
Lecznictwo szpitalne

Urszula Wawrzyniak Marzec, 2016

Lecznictwo szpitalne

W Pol­sce bli­sko 100% li­czba uro­dzeń no­wo­rod­ków przy­cho­dzi na świat w szpi­ta­lach pań­stwo­wych jak i pla­ców­kach Nie­pu­bli­cznych Za­kła­dów Opie­ki Zdro­wo­tnej.
W po­wsze­chnych wy­po­wie­dziach czę­sto sły­szy­my, iż je­den kraj, a ró­żna opie­ka w szpi­ta­lach - to pra­wda, po­nie­waż w je­dnym ośro­dku le­czni­czym zwra­ca się uwa­gę na kwa­li­fi­ka­cje per­so­ne­lu, na cią­głe ich do­sko­na­le­nie po­przez czy­nny udział w spe­cja­li­sty­cznych kur­sach i szko­le­niach, oraz sym­po­zjach na­u­kowych. W bu­do­wa­niu zgra­ne­go zes­po­łu me­dy­czne­go nie­odzo­wnym czynni­kiem wa­run­ku­ją­cym two­rze­nie je­go skła­du, są rów­nież ce­chy oso­bo­wo­ści poszcze­gól­nych je­go jed­no­stek, jest to nie­zbę­dne dla utrzy­ma­nia sze­ro­ko po­jmo­wa­nej rów­no­wa­gi po­strze­ga­nej w do­bo­rze per­so­ne­lu, w szcze­gól­no­ści ich cha­ra­kte­rów.
Inna pla­ców­ka me­dy­czna du­ży na­cisk kła­dzie na do­po­sa­że­nie utrzy­mu­ją­cych się nie­do­bo­rów w sprzę­cie me­dy­cznym. Ważnym wymogiem może okazać się stworzenie klimatu zbliżonego do atmosfery domowej, szpitale świadczące usługi medyczne stawiają przed sobą zadanie zaspokojenia potrzeb ...

czytaj całość

Wiadomości

WiadomościNews

 • 05 / 2018

  Bliźniaczki, chłopiec i dziewczynka, to pierwsze dzieci, urodzone w Poznaniu w ramach programu miejskiego in vitro, dzieci przyszły na świat w szpitalu przy Polnej.
  Obecnie dzięki temu programowi niespełna 90 poznańskich par spodziewa się potomstwa. Poznański program in vitro funkcjonuje w stolicy Wielkopolski od połowy ubiegłego rok. Za jego realizację odpowiadają placówki GPSK UM im. K.Marcinkowskiego w Poznaniu, InviMed Europejskie Centrum Macieżyństwa Poznań, oraz Klinika leczenia niepłodności IVITA.

 • 11 / 2017

  Rządowa nowelizacja ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych przewiduje, że nakłady na ochronę zdrowia będą stopniowo wzrastać.
  W przyszłym roku na opiekę zdrowotną będzie przeznaczone nie mniej niż 4,67% PKB, a rok później 4,86%, docelowo poziom nakładów wyznaczono na poziomie 6% PKB i ma on być osiągnięty ... w 2025 roku !!!

 • 10 / 2017

  Zgodnie z ustawą, o postępowaniu terapeutycznym pacjenta będzie decydował lekarz POZ, będzie on przewodnikiem pacjenta po systemie opieki zdrowotnej. Z tego też powodu lekarz POZ ma współpracować z lekarzami innych specjalności, którzy opiekują się pacjentem np. podczas jego pobytu w szpitalu. Nowe przepisy mają zapewnić pacjentom profilaktyczną opiekę zdrowotną, adekwatną do ich wieku i płci, a także badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne, zgodnie z indywidualnym planem diagnostyki, leczenia i opieki.

 • 09 / 2017

  Ginekologiczno Położniczy Szpital Kliniczny UM jest beneficjentem umowy z Miastem Poznań na realizację programu polityki zdrowotnej „Leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Poznania w latach 2017-2020„”. Program obejmuje dofinansowanie procedury zapłodnienia pozaustrojowego przez Miasto Poznań w kwocie 5000 zł. Koszt procedury zapłodnienia pozaustrojowego in vitro wynosi 7510zł.

 • 10 / 2016

  Tysiące Polek wyszły w poniedziałek na ulice, by protestować przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Wiele z nich nie poszło do pracy czy na uczelnię i nie wykonywało codziennych obowiązków, zamknięto niektóre biura, kawiarnie i sklepy. Projekt ustawy całkowicie zakazującej aborcji został podczas ostatniego posiedzenia Sejmu skierowany do prac w komisji, a posłowie odrzucili wówczas projekt liberalizujący obecnie obowiązujące przepisy w pierwszym czytaniu. Warto podkreślić, że całkowity zakaz aborcji obowiązuje tylko w dwóch krajach Europy: w Watykanie i na Malcie.

 • 02 / 2016

  Szpitale są teraz zobowiązane do wydawania książeczki zdrowia dziecka zaraz po jego narodzinach. Książeczka zdrowia dziecka będzie elementem dokumentacji medycznej ułatwiającej monitoring stanu zdrowia. Z chwilą wypisu ze szpitala rodzice otrzymają książeczkę zdrowia dziecka. Dokument będzie okazywany podczas każdego badania profilaktycznego dziecka. Lekarz, położna lub pielęgniarka będą zobowiązani zamieszczać w nim odpowiedni wpis, będący częścią historii zdrowia dziecka. Umieszczenie w jednym dokumencie wskazówek i zaleceń lekarskich będzie przydatne także rodzicom w ich codziennej opiece i pielęgnacji.

 • 01 / 2016

  Weszła w życie nowelizacja ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, zgodnie z którą w ramach realizacji zleceń lekarskich w procesie diagnostyki, leczenia i rehabilitacji pielęgniarki i położne mają prawo wystawiać recepty na leki, z wyłączeniem leków silnie działających, substancji odurzających i psychotropowych, oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego niezbędne do kontynuacji leczenia, o ile ukończyły kurs specjalistyczny w tym zakresie. Pielęgniarka lub położna musi posiadać dyplom ukończenia studiów na kierunku pielęgniarstwo bądź położnictwo, ewentualnie tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa. Nowe uprawnienia mogą przerzucać na te osoby częściową odpowiedzialność za błędy medyczne.

 • 12 / 2015

  3.600 dzieci urodziło się dotychczas w wyniku programu refundacji in vitro, a ponad 17 tysięcy par dotkniętych problemem niepłodności jest w trakcie realizacji procedury in vitro.
  Program ten został przedłużony przez poprzedni Rząd i miał trwać do 31 grudnia 2019 roku, przeznaczono wówczas na ten cel około 304 mln zł. (przedłużenie programu było krytykowane przez PiS).
  Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł zdecydował jednak, że program potrwa tylko do czerwca 2016.

 • 11 / 2015

  Weszła w życie ustawa o in vitro, znaczna część klinik musiała przerwać leczenie, a chodzi o te placówki, które nie zdobyły odpowiedniego certyfikatu od Ministerstwa Zdrowia, co nakazuje nowe prawo. W lipcu, Elżbieta Witek (PiS) zapowiadała po tym jak ówczesny prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o leczeniu niepłodności, że jeśli Polacy zaufają Prawu i Sprawiedliwości w wyborach parlamentarnych, w przyszłej kadencji Sejmu partia na pewno złoży projekt zmieniający tę ustawę.
  „Mówiliśmy, że ta ustawa będzie musiała być zmieniona tak, by chronić życie. (…) Nie chcemy zakazywać in vitro, ale jednocześnie nie możemy się zgodzić na taką ustawę, w której życie nie jest szanowane” - podkreślała.

 • 10 / 2015

  Ograniczenia klauzuli sumienia lekarzy są częściowo niezgodne z konstytucją. Za niekonstytucyjny uznano m.in. obowiązek wskazania innego lekarza czy szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę. Trybunał orzekł, że niekonstytucyjny jest obowiązek wskazania innego lekarza, lub szpitala przy odmowie świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia, oraz niemożność powołania się lekarza na klauzulę sumienia „w innych przypadkach niecierpiących zwłoki”. Sędziowie uznali, że obowiązek wskazania innego lekarza przez tego, który odmawia świadczenia z powołaniem się na klauzulę sumienia, wydłuża czas do uzyskania przez pacjenta świadczenia.

Lecznictwo szpitalne

https://gpsk.ump.edu.pl Czerwiec, 2018

Regionalny Bank Mleka Kobiecego w Poznaniu

W Poznaniu powstał pierwszy w województwie wielkopolskim Regionalny Bank Mleka Kobiecego, jest to bardzo dobra wiadomość, przede wszystkim dla dzieci przedwcześnie urodzonych, których matki nie mogą karmić własnym mlekiem.
Dotąd mali pacjenci mogli korzystać z dwóch banków mleka w Warszawie, a także w Krakowie, Opolu, Wrocławiu, Rzeszowie i Toruniu.
W ostatnim czasie banki mleka pojawiły się również w Łodzi, Szczecinie i Gdyni, a ostatni został właśnie otwarty w Poznaniu.

czytaj całość
Lecznictwo szpitalne

http://mamadu.pl Grudzień, 2017

Będą zmiany w standardach okołoporodowych?

Depresja poporodowa jest uleczalna. Potrzebna jest diagnoza i podjęcie leczenia. Przygnębionej osobie z poczuciem bezsilności i niemowlakiem „na ręku” ciężko wykonać ten pierwszy krok. Mają to zmienić nowe standardy okołoporodowe. To właśnie one mają traktować test Becka, jako jedną z obowiązujących procedur. Wiele wskazuje na to, że badanie przesiewowe będzie wykonywane trzykrotnie w pierwszym trymestrze ciąży, miesiąc przed terminem porodu oraz miesiąc po porodzie. Należy podkreślić, że test ten nie jest równoznaczny z diagnozą. Zleca go lekarz i w przypadku niepokojących wyników zaleca wizytę u psychiatry w kierunku uzyskania diagnozy.

czytaj całość
Lecznictwo szpitalne

http://www.ostrow24.tv Listopad, 2017

Operacja 500-gramowej dziewczynki

Operacja polegała na resekcji części jelita w celu jego udrożnienia, została przeprowadzona w podgrzewanym inkubatorze hybrydowym. Ordynator oddziału chirurgii dziecięcej w ostrowskim szpitalu im. Tytusa Chałubińskiego - poinformował, że zabieg przebiegł dobrze. W Wielkopolsce są tylko dwa ośrodki trzeciego stopnia referencyjności neonatologicznej, w których przeprowadzane mogą być operacje wcześniaków z niską masą urodzeniową w Poznaniu i Ostrowie Wielkopolskim.

czytaj całość

Tak powstaje nowe życie ...

Dziecko rozwija się w brzuchu mamy przez mniej więcej trzydzieści osiem - czterdzieści tygodni, w tym czasie zachodzą w jego organizmie bardzo znaczące zmiany, z jednej komórki ewoluuje do w pełni rozwiniętego i zdolnego do życia poza łonem matki małego człowieka. Pierwszym elementem, który jest niezbędny do procesu jakiegokolwiek rozwoju, jest zapłodnienie, będące aktem poczęcia dziecka. Do zapłodnienia dochodzi w wyniku połączenia się ze sobą komórki jajowej matki i plemnika ojca, komórka jajowa, która wydostała się z jajnika, przedostając się do jajowodu, gdzie czekają na nią plemniki, zapłodnienie komórki jajowej odbywa się w jajowodzie.
Error: Nie można wyświetlić danych osadzonych.

Cesarskie cięcie alternatywą dla naturalnego porodu ?

Dwaj niemieccy ginekolodzy, prof. Klaus Friese i prof. Ioannis Mylonas przeprowadzili analizę publikacji na temat ryzyka i korzyści cesarskiego cięcia. Według nich dobre zrozumienie tego zagadnienia jest teraz wyjątkowo istotne, ponieważ cesarskie cięcie jest coraz częściej przeprowadzane i przez niektórych traktowane jest jako alternatywa dla naturalnego porodu, to błędne podejście, bo mowa jest o chirurgicznym zabiegu, obarczonym ryzykiem. Należy liczyć się z możliwością takich komplikacji, jak uszkodzenie pęcherza, jelit, infekcje i problemy związane z narkozą, a to nie wszystko: autorzy pracy przywołują np. badanie przeprowadzone w 24 krajach przez WHO, według którego zagrożone jest także dziecko.
Error: Nie można wyświetlić danych osadzonych.
Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim

 • Powikłania matczyne związane z cięciem cesarskim

  Należy pamiętać, że operacyjne sposoby ukończenia ciąży mogą prowadzić do wielu różnorodnych powikłań bezpośrednio związanych z procedurą operacyjną. Ryzyko występowania powikłań po porodach drogą brzuszną jest zdecydowanie wyższe w porównaniu do porodów drogami rodnymi. Wszelkie powikłania pooperacyjne zwiększają nie tylko zachorowalność, ale również umieralność matek w okresie okołoporodowym. Natomiast ryzyko występowania różnego rodzaju komplikacji po porodzie operacyjnym ze wskazań nagłych jest zdecydowanie większe niż w przypadku efektywnego cięcia cesarskiego. Powtórne cięcie cesarskie odznacza się wyraźnie znacznie większym niebezpieczeństwem niż wykonane po raz pierwszy; w szczególności dotyczy to takich powikłań jak: choroba zakrzepowo–zatorowa, zakażenia rany (krocza i powłok brzusznych), czy połogowe zapalenie sutka ... czytaj całość
 • Zakrzepica żył głębokich i zatorowość płuc

  Żylaki kończyn dolnych oraz zakrzepowe zapalenie żył są istotnym problemem nie tylko medycznym, lecz także społecznym, wiążą się, bowiem z niezdolnością do pracy i ograniczeniami w codziennym funkcjonowaniu. Zakrzepowo – zatorowe zmiany żylne w przebiegu ciąży nie zdarzają się często, ale niosą ze sobą zagrożenie dla życia. Szybkie rozpoznanie i odpowiednie leczenie mogą jednak uratować wiele pacjentek. Stąd też wielkiego znaczenia nabiera dokładniejsze znajomość tej jednostki chorobowej u wszystkich osób uczestniczących w opiece nad kobietą ciężarną, rodzącą a przede wszystkim położniczą po porodzie operacyjnym. Ciąża prowadzi do wielu przesunięć w układzie krzepnięcia i fibrynolizy, m.in. wzrasta w sposób znaczący stężenie czynnika VII, co jest następstwem skrócenia czasu protrombinowego, podnosi się poziom fibrynogenu we krwi krążącej ... czytaj całość
 • Zakażenie ran poperacyjnych

  Według współczesnej definicji zakażeniem szpitalnym jest każde zakażenie związane z pobytem w szpitalu, czyli takie, które nie było stwierdzone przy przyjęciu, a wystąpiło w okresie pobytu pacjenta w szpitalu lub po wypisaniu do domu, z uwzględnieniem okresu wylęgania. Najczęściej za szpitalne zakażenie przyjmuje się takie, które wystąpiło po 48 godzinach po przyjęciu lub wypisie ze szpitala. Okres ten jest dłuższy dla zakażeń o długim okresie wylęgania, np. HBV, HCV, HIV czy gruźlica. Jako zakażenie szpitalne noworodka przyjmuje się urodzenie zakażonego noworodka po 48-72 godzinach pobytu matki w szpitalu, u której w momencie przyjęcia do szpitala nie stwierdzono zakażenia. Zakażenia szpitalne dzieli się na endogenne i egzogenne. Zakażenia endogenne wywoływane są przez drobnoustroje bytujące w organizmie chorego, które w niesprzyjających warunkach ... czytaj całość

Rola ojca w sprawowaniu władzy rodzicielskiej

 • Rola ojca w sprawowaniu władzy rodzicielskiej

  Niniejsza praca w sposób ogólny podkreśla powszechną problematykę polskiego prawodawstwa i linii orzeczniczej, zgodnie z którą a priori przyjmuje się, że wyłącznie matka jest rodzicem uprawnionym i predysponowanym do sprawowania bezpośredniej opieki nad dzieckiem. Schemat będący pozostałością po czasach, w których obowiązywał sztywny podział ról rodzicielskich: na ojca któremu przypada w udziale wyłącznie praca zawodowa i matkę odpowiedzialną za opiekę nad dziećmi łącznie z prowadzeniem domu. Pozostałością po czasach, w których nie do pomyślenia było, aby ojciec uczestniczył w porodzie, zmieniał pieluchy nowonarodzonemu dziecku, czy karmił je na zmianę z matką. Równouprawnienie we wszystkich dziedzinach życia społecznego, kulturowego, czy też politycznego stało się faktem, nie omijając oczywiście Polski, a kobiety na równi z poświęcają się obecnie karierze zawodowej, nierzadko lepiej sobie przy tym radząc na rynku pracy. czytaj całość
 • Rola ojca w sprawowaniu władzy rodzicielskiej

  Czy zatem nasze społeczeństwo jest już gotowe na właściwie rozumiane uprawnienie płci, czy równouprawnienie mężczyzn w ramach istniejącego systemu prawnego nie jest fikcją? Właściwie takich i podobnych pytań można zadać wiele i wiele o nich pisać, jednak temat istniejących praktyk sądu powszechnego nadal jest tematem tabu.
  Podstawy prawne:
  Kodeks rodzinny i opiekuńczy jest aktem normatywnym będącym podstawowym źródłem polskiego prawa rodzinnego, w sposób kompleksowy regulującym stosunki rodzinne. Uchwalony został przez Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w dniu 25 lutego 1964 roku, wszedł w życie z dniem 1 stycznia 1965 roku. Kodeks rodzinny i opiekuńczy został uchwalony w celu rozbudowania i uzupełnienia regulacji prawa rodzinnego z 1950 roku wobec wielu luk i rozrastającego się orzecznictwa sądowego ...
  czytaj całość

Dane kontaktowe

kontakt

1